ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE NA GRUDZIEŃ

I tydzień „Jak wyglądał świat przed milionami lat”

poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat

-poznawanie wybranych właściwości fizycznych węgla kamiennego i soli kamiennej.

-poznawanie różnych źródeł energii (węgiel, ropa naftowa, energia słoneczna, siła wiatru, siła wody), form ich wykorzystania.

stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.

nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.

określanie bogactw naturalnych występujących w danych regionach Polski.

wsłuchiwanie się i określanie rodzaju dźwięków, ich natężenia, odległości, kierunku.

słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

opowiadanie o obrazkach przedstawiających różne sytuacje

– formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.

tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku

– wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

– wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych.

– reagowanie ruchem na zmiany wysokości dźwięków (wysokie – niskie), tempa (szybciej – wolniej) i dynamiki (głośniej – ciszej) utworu.

uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

II tydzień „Idzie zima ze śniegiem”

– dostrzeganie zmian zachodzących z przyrodzie zimą, nazywanie ich.

– poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej

– wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków.

– nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.

-wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich

-kończenie zdań, np. Gdyby ryby potrafiły mówić, to…

– opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.

– poprawne stosowanie liczby mnogiej rzeczowników

– stosowanie przyimków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni

– poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…).

-tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku, układanie rymów do podanych słów; wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie; różnicowanie samogłosek i spółgłosek.

– czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).; rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej;

– rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów.

 

 

 

III tydzień „Idą święta”

kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami (np.: Bożego Narodzenia), przejmowanych od pokoleń.

– dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób

– poznawanie sposobów wyrażania własnych i odczytywania cudzych uczuć

– dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii względem innych.

słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.

– formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach

– wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.

stosowanie form czasów: przyszłego, teraźniejszego, przyszłego (Co robił? Co robi? Co będzie robił?).

tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku; układanie rymów do podanych słów

– wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych; określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów

– dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy

– nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy

– poznawanie znaczenia określeń: teraźniejszość, przeszłość, przyszłość.

– poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez poznawanie nowych technik.

 

IV tydzień „ Święta, święta…”

-poznawanie zwyczajów, tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia w innych krajach europejskich;

-wzmacnianie więzów w rodzinie poprzez: poznanie historii rodziny, jej rodowodu, kultywowanie tradycji, zwyczajów, wzajemne okazywanie sobie uczuć;

– wspólne wykonywanie dekoracji świątecznych – ubieranie choinki;

-utrwalenie znajomości własnego adresu oraz poznanie zwyczaju przesyłania życzeń świątecznych i noworocznych na podstawie opowiadania H. Łochockiej pt. „Ptaszek z torby wypuszczony, śle życzenia w różne strony”;

– słuchanie wiersza T. Kubiaka „Wieczór wigilijny” – zachęcanie do wypowiadania się na temat zwyczajów świątecznych związanych z Wigilią;

– wzbogacanie wiadomości przyrodniczych;

– poznanie tekstów i melodii kolęd i pastorałek;

-wykonanie kartek i ozdób świątecznych – zapoznanie ze sposobem łączenia różnorodnych materiałów w pracy plastycznej;

– „Papierowa choinka” – wykonanie choinki z wykorzystaniem techniki origami;

– kształcenie umiejętności poprawnego różnicowania i artykułowania samogłosek i spółgłosek podczas ćwiczeń i zabaw;

– aktywizowanie myślenia – rozwiązywanie zagadek tematycznie związanych z omawianymi zagadnieniami;

– rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie określonego zbioru (tworzenie zbiorów ze względu na jedna cechę);

– przestrzeganie zasady – nie biorę cudzych zabawek bez pozwolenia;

– wdrażanie do dbania o porządek w przedszkolu: oczyszczanie obuwia przed powrotem do przedszkola;

– czynności higieniczno-samoobsługowe przed i po posiłkach; mycie zębów, dbanie o czystość osobistą i przyborów toaletowych;

– spokojne oczekiwanie na swoją kolej, przezwyciężanie chęci impulsywnego działania i zniecierpliwienia zwracanie uwagi na prawidłową postawę przy stole podczas posiłków i zajęć;

– zabawy swobodne zainicjowane przez dzieci – zgodne korzystanie z miejsc przeznaczonych do wspólnej zabawy, przestrzeganie zasady kulturalnego zwracania się do siebie.

ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku;

– przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną;

– uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie; spożywanie różnorodnych pokarmów;

– przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania;

– rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą dotyku, smaku, węchu;

– formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach;

– tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku, układanie rymów do podanych słów;

Piosenka do nauki na pamięć pt. „Świat sprzed milionów lat”

 1. Wiele milionów lat temu

na naszej planecie żyły

na lądach, w powietrzu, w wodach

ogromne dinozaury.

Ref.: Dawno temu na Ziemi

mieszkały dinozaury.

Miały wielkie głowy, ogony,

straszne zęby, pazury.

 

 1. Rosły olbrzymie rośliny,

jak teraz najwyższe drzewa.

Widłaki, paprocie, skrzypy

sięgały prawie nieba.

Ref. Dawno temu…

 

 • Dzisiaj jest już tak niewiele

dowodów tamtej epoki:

odciski odbite na skałach,

odkryte wielkie kości.

Ref.: Dawno temu…

Wiersz do  nauki na pamięć pt. „Pracowita zima”

Zima, zima biała,

drogi zasypała.

Z chmury śnieg prószy,

mróz szczypie w uszy.

Wszystko ubielone,

Śniegiem przyprószone.

Lód lśni już na rzekach,

a zima narzeka:

– Tyle pracy jeszcze mam!

Czy ja sobie radę dam?

Gdy już wszystko pobieliła,

wodę rzekach zamroziła,

Zaprosiła dzieci w koło:

– Śniegiem bawcie się wesoło!

Zróbcie śnieżki i bałwanki.

I na górkę! I na sanki!

Rzekła jeszcze:

– I niech każde z was pamięta!

Najważniejsza w zimie sprawa

to bezpieczna jest zabawa.

 

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE NA LISTOPAD

I tydzień „Moja rodzina”

– określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.);

– opowiadanie o ulubionych zajęciach poszczególnych członków rodziny;

– podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców;

– łączenie pracy zawodowej rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia, jako źródła budżetu;

– określanie czynności wykonywanych w domu przez poszczególnych członków rodziny;

– dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie;

rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.

– wskazywanie takich samych liter, cyfr;

rozpoznawanie różnych odgłosów, np.: przelewania wody, przesypywania różnych substancji;

– rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek;

– wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie;

– liczenie głosek; rozwiązywanie zagadek, rebusów; układanie zagadek;

– dłuższe skupienie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych;

– formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach;

– tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku; układanie rymów do podanych słów;

– wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie;

– czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań);

– wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych;

– rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech;

– dostrzeganie symetrii w otoczeniu (np. w budowie ciała człowieka, zwierząt – motyle, ptaki, przedmiotów – parasol itp.);

– poznawanie różnych zjawisk fizycznych i chemicznych: topnienia ciał stałych (np. śniegu), krystalizacji, rozpuszczalności ciał stałych w wodzie, parowania i skraplania, rozszczepienia światła (tęcza), zjawisk akustycznych (np. echo), magnetycznych.

 

II tydzień „Mój dom”

gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach (dostępnych bezpośredniej obserwacji);

określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym;

dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom;

porównywanie urządzeń z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami;

oglądanie zdjęć, albumów, filmów przedstawiających osiągnięcia człowieka w zakresie rozwoju myśli technicznej (np. budowa mostu, tunelu, wysokiego budynku, pojazdu kosmicznego);

przejawianie życzliwości i troski w stosunku do zwierząt;

poznawanie sposobu ochrony przed atakami zwierząt, np. psa

 – nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych;

– wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich;

tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku, układanie rymów do podanych słów; wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie;

określanie położenia przedmiotów względem innych przedmiotów;

– tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według podanej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np.: przeznaczenia, smaku;

– uczestniczenie w prezentacji wytworów różnych form własnej ekspresji na forum grupy.

wycinanie, wydzieranie, składanie papieru;

odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, mimiką, gestem, ruchem;

uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

III tydzień „Moje prawa i obowiązki”

przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach;

akceptowanie równości praw wszystkich;

wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich;

tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku;

układanie rymów do podanych słów; wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie

rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej;

wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych;

wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach;

uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

IV tydzień „Moje zdrowie i bezpieczeństwo”

ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku;

-przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną;

-uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie; spożywanie różnorodnych pokarmów;

– uświadomienie zagrożeń wynikających z: niewłaściwego zachowania się względem zwierząt, kontaktów z nieznajomymi (podawanie danych osobowych), samodzielnego spożywania lekarstw; samodzielnego stosowania środków chemicznych;

– przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania;

– rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą dotyku, smaku, węchu;

– formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach;

– tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku, układanie rymów do podanych słów;

– wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie;

– czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań);

– rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej

– uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

Piosenka do nauki na pamięć pt. „Jak dobrze mieć rodzinę”

 1. Nigdy nie jestem sam,

bo rodzinę mam.

Gdy jest mi smutno i gdy jest źle,

rodzina wspiera mnie. /2x

 

Ref. Mama i tata przytula do serca,

                         siostra i brat zabawią mnie.

                        Nawet gdy ktoś mi dokuczy, skarci,

                      cała rodzina kocha się.

 1. Lepiej i łatwiej żyć ,

gdy ktoś obok jest.

Kiedy zrozumie pocieszy mnie

i zawsze pomóc chce. / 2x

 

Wiersz do  nauki na pamięć pt. „Prawa i obowiązki” I. Fabiszewska

Słuchajcie wszyscy, duzi i mali,

To bardzo ważna sprawa!

Ludzie dorośli dla wszystkich dzieci

stworzyli mądre prawa.

Lecz to nie wszystko, moi kochani,

są także obowiązki.

I dają słowo – spytajcie mamę –

zakres ich nie jest wąski.

Lecz jeśli obok przyjaciel stoi

i oczy m życzliwe,

to wykonanie nawet  tych trudnych

będzie zawsze możliwe.

 

 ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE W PAŹDZIERNIKU 

I tydzień „Idzie jesień… przez ogród i sad” 

 • poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, sadu, drzew owocowych – rozpoznawanie ich po owocach
 • rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, po smaku
 • wykorzystywanie owoców drzew we wszystkich możliwych formach działalności, w tym działalności technicznej
 • poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie)
 • wyjaśnianie znaczenia słów owoce egzotyczne, podawanie ich przedstawicieli
 • rozpoznawanie i nazywanie najczęściej spożywanych warzyw, wskazywanie ich jadalnych części
 • rozpoznawanie i nazywanie mniej popularnych warzyw, np.: patisona, bakłażana, kabaczka
 • nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki), poznawanie sposobów ich robienia oraz wyjaśnianie potrzeby ich wykonywania
 • zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy)
 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.
 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestniczenie w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • rysowanie po śladzie
 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).
 • śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego.
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych: ze śpiewem, ilustracyjnych, tanecznych
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę ciała, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementem czworakowania z elementem skoku, podskoku,

uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

II tydzień „Idzie jesień… do zwierząt”

 

 • poznawanie sposobów przygotowania się wybranych zwierząt do zimy
 • zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała
 • rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, po smaku.
 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
 • wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cy
 • odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie)
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi, rozdzielanie ich na słowa
 • określanie w zdaniu kolejności słów, ich liczby
 • wyodrębnianie sylab w słowach;
 • układanie historyjki obrazkowej (4 obrazki) według kolejności zdarzeń
 • uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów
 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach
 • tworzenie zdań z określoną liczbą słów.
 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne)
 • zachęcanie do oglądania książeczek oraz wypowiadania się na ich temat
 • wzbogacanie kącika książki w nowe, zróżnicowane pozycje
 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby
 • kojarzenie dodawania z przybywaniem elementów, a odejmowania – z ich ubywaniem.
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru
 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów.
 • śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych

 

III tydzień „Co z czego otrzymujemy”

– określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym

– nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.

– wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania

– porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin.

 • analiza i synteza sylabowa nazw obrazków
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych

–  posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.

– rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.

– uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał

– poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej.

– poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.) z wykorzystaniem filmu, internetu

– lepienie: z gliny, masy solnej, masy papierowej, plasteliny, kształtów realnych i kształtów nierealnych.

 • śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego.
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

IV tydzień „Idzie jesień… z deszczem”

– dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią

– zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych

– obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.).

szanowanie wody, niemarnowanie jej.

– obserwowanie zjawisk fizycznych w najbliższym otoczeniu

– uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał.

porównywanie par obrazków; wskazywanie różnic i podobieństw między nimi

– uzupełnianie brakujących elementów na obrazkach, rysunkach

– kończenie rysunków według wzoru.

– rozpoznawanie różnych odgłosów, np.: przelewania wody, przesypywania różnych substancji

– rozumienie roli zmysłów w życiu człowieka, wyjaśnianie jej.

– dostrzeganie zmian – odwracalnych i nieodwracalnych (np. pory roku, zepsute zabawki).

dłuższe skupienie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych.

uczestniczenie w ćwiczeniach utrwalających prawidłową wymowę poszczególnych głosek.

– rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej

– wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych

– tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).

reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki wysokie, średnie, niskie).

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

Wiersz do nauki na pamięć K. Datkun-Czerniak pt. „Szara pogoda”

 

Szara chmurka, obok druga,

Pełne kropel dżdżu.

Deszczyk pada już od rana,

smutno, smutno mu.

Szare pole, lasy szare,

kiedy pada deszcz.

Szare niebo, łąki szare,

wszędzie szaro jest.

A tu pada, pada, pada

już przez cały dzień!

Oj, deszczyku, już wystarczy,

zmień pogodę – zmień!

Niech rozzłoci się słonecznie

wszystko wkoło nas,

a szarości niech odpłyną.

Już słoneczka czas!

 

Piosenka do nauki na pamięć pt. „Zbiory z sadu i ogrodu”

 

 1. Już owoce i warzywa pięknie nam dojrzały,

więc w jesienny dzień słoneczny plony pozbieramy.

W sadzie rosną słodkie gruszki, na powidła śliwki,

żółte i czerwone jabłka i smaczne malinki.

 1. A w ogrodzie jest marchewka, pietruszka, selery,

teraz wszystkie te warzywa z mamą wykopiemy.

W piwniczce je przechowamy aż do końca zimy,

Bo sałatki i surówki chętnie z nich  zrobimy.

 

 

 ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

I tydzień „To jestem ja”

– swobodne rozmowy z dziećmi na temat spędzenia wakacji;

– tworzenie sytuacji edukacyjnych ułatwiających dzieciom poznawanie siebie, utrwalanie nazw części ciała, wzbogacanie słownictwa z wykorzystaniem wiersza I. Fabiszewskiej pt. „To jestem ja”;

– słuchanie opowiadania M. Skrętkowskiej – Zaremby pt. „Przyjaciel”;  rozwijanie umiejętności wypowiadania się w określonych sytuacjach;

-poznanie zapisu graficznego swojego imienia;

-poznawanie ciała człowieka oraz określanie zachodzących w nim zmian;

– różnicowanie i nazywanie cech rozpoznawczych za pomocą dotyku, smaku, słuchu i wzroku podczas zabawy pt. „Poznajemy nasze zmysły”;

-kształtowanie orientacji przestrzennej, rozwijanie umiejętności liczenia podczas zajęcia matematycznego pt. „Czas do przedszkola”;

II tydzień „Moja grupa”

-ustalenia zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu oraz rozumienie konieczności ich przestrzegania;

– zabawy dramowe inspirowane opowiadaniem S. Karaszewskiego pt. „Nowy kolega”- kształtowanie prawidłowych postaw społecznych;

-rozwijanie umiejętności wokalnych podczas nauki piosenki pt. „Krąg dziecięcych rąk”;

-określanie położenia przedmiotów w przestrzeni – zajęcie matematyczne z wykorzystaniem pluszowego misia;

– wzbogacanie wiadomości przyrodniczych, poznawanie charakterystycznych cech wrześniowej pogody, rozumienie potrzeby konieczności dostosowywania ubioru do zmieniających się warunków atmosferycznych;

III tydzień „Moja droga do przedszkola”

-zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicy;

-kształtowanie właściwych nawyków w zakresie prawidłowego, bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym;

– utrwalenie znajomości etapów bezpiecznego przechodzenia przez ulicę na podstawie wiersza J. Koczanowskiej  pt. „Przejście przez ulicę”;

-poznanie symboli wybranych rodzajów znaków drogowych i ich znaczenia  dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego; wyjaśnienie znaczenia konieczności znajomości swojego nazwiska oraz adresu zamieszkania;

-zapoznanie z nową figurą geometryczną kołem;

-poznanie i utrwalenie znajomości numerów telefonów alarmowych;

IV tydzień „Idzie jesień … przez las, park”

-rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych, poznawanie ich podstawowych cech;

-dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie;

-wzbogacenie wiadomości na temat życia i zwyczajów wybranych zwierząt;

-rozwijanie wrażliwości: wzrokowej, węchowej, smakowej i dotykowej podczas zabawy badawczej z wykorzystaniem owoców;

-rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej podczas zajęcia matematycznego  „Warzywa z targu”;

-rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców oraz wykonanych z nich przetworów;

-rozwijanie właściwych nawyków żywieniowych.

 

Wiersz do nauki na pamięć pt. „Witamy panią Jesień” autor B. Forma

Idzie przez las pani Jesień,

psotny wiatr w worku niesie.

Wypuścić go z worka trzeba,

niech strąci liście i drzewa.

Witamy panią Jesień.

Liście wirują nad ziemią,

ich barwy  w słońcu się mienią.

Dzieci bardzo się cieszą,

szybko do parku spieszą.

Witamy panią Jesień.

Spadają kasztany, żołędzie,

wkoło pełno ich wszędzie.

Jesień dary przyniosła,

piękna, bajkowa, radosna.

Witamy panią Jesień.

Lecz kiedy ma humor ponury,

maluje deszczowe chmury.

Piosenka do nauki na pamięć pt. „Krąg dziecięcych rąk”

 1. Jak dobrze mieć przyjaciół w krąg, tak dużo innych,

 dziecięcych rąk przyjaciół, co uśmiechnięci są, tak dużo rąk…

Ref. Bo tak dobrze przyjaciół swoich mieć i codziennie wesoło bawić się;

szukać przygód tu i tam,  w bajki wierzyć też, bo tak dobrze przyjaciół swoich mieć.

 1. Samemu być to bardzo źle, smutno i z łezką,

 więc nie, nie, nie!

Muzyka, śmiech i serca w krąg, tak dużo, tak dużo rąk…

Ref. Bo tak dobrze …