ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

    W  przedszkolu

 

Ø Poznawanie pomiesz­czeń znajdujących się w przedszkolu.

Ø  Znaczki przedszko­laczków – kolorowa­nie swojego znaczka rozpoznawczego.

Ø O sobie samym – podawanie różnych danych o sobie.

Ø Znam swoje ciało – utrwalanie nazw części ciała.

Ø Zabawy przy piosen­ce Zmysły.

Ø Rytmiczne dzielenie słów – wprowadzenie pojęcia sylaba.

Ø Moje emocje – nazy­wanie różnych sta­nów emocjonalnych.

Ø Kodeks przedszkolaka – ustalanie umów, któ­re należy przestrzegać w przedszkolu.

 

Znowu w przedszkolu

 

Ø Byliśmy na waka­cjach – rozmowa na temat wakacji.

Ø Moje wakacje – ry­sunek uzupełniony wycinanką.

Ø Zabawy przy piosen­ce Znowu w przed­szkolu.

Ø Pamiątki z wakacji – ćwiczenia w liczeniu.

Ø Moje imię i nazwisko – pozna­nie zapisu swojego imienia i nazwiska.

Ø Słuchanie wiersza Doroty Gellner Muszelki.

Ø Góry, nasze góry – malowanie na nie­równym podłożu.

 

Moja droga do przedszkola

 

Ø Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej Przejście przez ulicę.

Ø Zabawy przy piosen­ce Ruch uliczny.

Ø Zabawy z kołem.

Ø Rozmowa na temat: Samochody specjali­styczne

Ø Wykonanie pracy plastycznej Znak dro­gowy.

Ø Spotkanie z policjantem

 

Nadeszła jesień

 

Ø Zapoznanie z nazwą miesiąca – wrzesień.

Ø Zabawy przy pio­sence Idzie jesień poprzez świat.

Ø  Jesienne drzewo – praca plastyczna z wykorzystaniem gazet.

Ø Zabawa dydaktyczna, Co słyszysz na początku nazwy obrazka?

Ø Prawa, lewa – rozróż­nianie prawej strony i lewej strony w sche­macie ciała.

Ø Zabawy badawcze, – Dlaczego kasztan kłuje?

Ø  Słuchanie opowiada­nia K. Drzewieckiej Jesienna paleta.

Ø  Zabawa dydaktyczna – Głosy lasu.