ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

TYDZIEŃ I – Idzie jesień…przez ogród i sad.

 • Poznawanie, w sposób pośredni, sadu i ogrodu, drzew owocowych – rozpoznawanie ich po, wybranych warzywach i owocach.
 • Rozpoznawanie owoców poprzez zmysły: dotyku, węchu, wzroku, smaku w tym zabawy badawcze jabłkiem.
 • Poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie).
 • Poznanie znaczenia słów owoce egzotyczne, wymienianie.
 • Nazywanie przetworów z owoców i warzyw: dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki.
 • Zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy).
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestniczenie w zabawach np.: z zastosowaniem klamerek, spinaczy, podejmowanie działalności plastycznej, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych po śladzie i samodzielnie.
 • Słuchanie opowiadania S. Karczewskiego: „Owocowa uczta”.
 • Słuchanie piosenki ( sł. i muz J. Kucharczyk) „Zbiory z sadu i ogrodu”-
 • Słuchanie wiersza W. Kostecka: „Na rynku”.
 • Poznanie zapisu cyfrowego liczb 1-2 w tym znaków: <, >,=, oraz stosowanie ich do sytuacji zadaniowych.
 • Kształtowanie słuchu fonematycznego poprzez: rytmiczny podział słów, wyodrębnianie zdań w wypowiedzi, wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach, tworzenie zdań z określoną liczbą słów.
 • Poznanie i rozróżnianie samogłoski i spółgłoski.
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy: ćwiczenia ortofoniczne, gimnastyka buzi i języka.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkiej i małej litery: O, o w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

TYDZIEŃ II – Idzie jesień…do zwierząt.

 

 • Poznawanie sposobów przygotowania się wybranych zwierząt do zimy. Zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała
 • Kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej: wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków, wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cyfr.
 • Kształtowanie spostrzegania słuchowego: odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie); rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek; wyodrębnianie zdań z wypowiedzi, rozdzielanie ich na słowa; określanie w zdaniu kolejności słów, ich liczby, wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich kolejności i liczby; wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Słuchanie piosenki ( sł. muz. K. Gowik): „Jesienna zagadka”.
 • Słuchanie opowiadania S. Karaszewski: „Jak zwierzęta szykują się do zimy?”.
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej poprzez posługiwanie się umownymi znakami: strzałkami (przygotowanie do programowania).
 • Poznanie zapisu cyfrowego liczby 3 w tym kreślenie po śladzie i samodzielnie.
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy: ćwiczenia ortofoniczne, gimnastyka buzi i języka, ćwiczenie słuchu fonematycznego, ćwiczenia oddechowe.
 • Słuchanie wiersza I.R. Salach „Dary jesieni”.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkiej i małej litery: A, a w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. Jeże, Parada zwierząt, Kot i myszy, Kasztankowa gra, Wilki i owce, Orzechem do dziupli itp.
 • Zabawy badawcze: „Orzechy i orzeszki.
 • Rozwijanie myślenia (przyczynowo-skutkowe): historyjka obrazkowa: „Jak jeż szukał mieszkania”.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Budzenie zainteresowania otaczają nas przyrodą, kształtowanie postaw nastawionych na odkrywanie i wyjaśnianie praw przyrody oraz pozytywnych działań na rzecz ochrony środowiska.

 

TYDZIEŃ III – Co z czego otrzymujemy.

 • Określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym w tym nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.
 • Kształtowanie myślenia logicznego poprzez czynności analizy, syntezy, porównywania i klasyfikowania.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkiej i małej litery : M, m w tym pisanie po śladzie i samodzielnie.
 • Rozwijanie wrażliwości fonemowej określanie miejsca spółgłoski w słowie.
 • Słuchanie piosenki ( sł. muz. J. Kucharczyk) „Jak to z chlebem było?”- umuzykalnianie.
 • Zabawy badawcze inspirowane opowiadaniem M. Strękowska- Zaremba „Cukier” i historyjką obrazkową:, „Z czego robi się chleb?”.
 • Zabawa dydaktyczna: „Surowce i produkty”- badanie i określanie właściwości fizycznych węgla.
 • Zapoznanie z figurą geometryczną: prostokąt: „Zabawy z prostokątem”.
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy: ćwiczenia ortofoniczne, gimnastyka buzi i języka, ćwiczenie słuchu fonematycznego, ćwiczenia oddechowe.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych

 

TYDZIEŃ IV – Idzie jesień… z deszczem.

 • Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.).
 • Zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych.
 • Zwracanie uwagi na konieczność szanowanie wody, niemarnowanie jej, wyjaśnienie znaczenia dla człowieka, roślin i zwierząt.
 • Kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej: porównywanie par obrazków; wskazywanie różnic i podobieństw między nimi, uzupełnianie brakujących elementów na obrazkach, rysunkach, kończenie rysunków według wzoru.
 • Rozwijanie spostrzegania słuchowego: rozpoznawanie różnych odgłosów, np.: przelewania wody, przesypywania różnych substancji, rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek, wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie, liczenie głosek.
 • Rozwijanie myślenia logicznego: wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania, dostrzeganie zmian – odwracalnych i nieodwracalnych (np. pory roku, zepsute zabawki).
 • Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy: ćwiczenia ortofoniczne, gimnastyka buzi i języka, ćwiczenie słuchu fonematycznego, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia artykulacyjne.
 • Poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…).
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez prace plastyczne, zabawy paluszkowe, kolorowanie i kreślenie szlaczków.
 • Kształtowanie sprawności fizycznej poprzez: uczestniczenie w zabawach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu oraz w ćwiczeniach gimnastycznych np. Jesienne dźwięki, Taniec kropelek, Wiatr i liście, Zmienna pogoda, Wiatr i chmurki, Zbijak –Liściak, itp.
 • Rozpoznawanie i nazywanie wielkiej i małej litery: E, e w tym pisanie po śladzie i samodzielnie. Utrwalenie dotychczas poznanych: O, o, A, a, M, m E, e.
 • Słuchanie piosenki ( sł. muz. K. Gowik) „Kłótnia kaloszy”-umuzykalnianie.
 • Słuchanie opowiadania S. Karszewski „Woda krąży”- zabawy badawcze z wodą.
 • Słuchanie wiersza I. R. Salach „Jesienna muzyka”.

POCZĄTKOWA NAUKA CZYTANIA I PISANIA

Słuch fonematyczny

 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • układnie rymów do podanych słów
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań)
 • układanie i czytanie swojego imienia z liter, według wzoru, a potem – bez wzoru
 • próby czytania – rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter: O, o, A, a, M, m, E, e.

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestniczenie w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych – rysowanie po śladzie
 • pisanie po śladzie i samodzielnie małych i wielkich liter: O, o, A, a, M, m, E, e.
 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna – ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby.

Liczenie:

 • odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego,
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą,
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.
 • rozpoznawanie cyfr i znaków: 1, 2, 3, <, >,=.

Uwaga Rodzice!

 • 01.10.2018 r. poniedziałek godz.1020 koncert umuzykalniający (w dniu koncertu obowiązuje strój galowy).
 • 05.10.2018 r. piątek wycieczka na działki lub do najbliższego warzywniaka; zapoznanie z wyglądem wybranych warzyw i owoców.
 • 18.10.2018 r. (czwartek)  godz. 1600 zebranie informacyjne dla rodziców dotyczące wyników diagnozy. Na zebranie zapraszam bez dzieci.
 • 25.10.2018 r. (czwartek) godz. 1600„Warzywno-owocowy zawrót głowy”. Spotkanie integracyjne. W programie wspólna zabawa oraz degustacja warzywno-owocowych smakołyków. Mile widziane przebranie za warzywo lub owoc.
 • Bardzo proszę o dostosowywanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych występujących w danym dniu (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu).
 • Rozmowy indywidualne z rodzicami – mgr Janina Hołowczak poniedziałek 1530 – 1600 (po uprzednim umówieniu się). Zapraszam J

PIOSENKA DO NAUKI:

„Niteczka do niteczki” – sł. i muz. K. Gowik

1.Niteczka do niteczki, kuleczka do kuleczki,

grzybek go grzybka we wrzosach w lesie,

tak rozpoczyna się jesień.

Listek do listka wiatr ciepły niesie.

Tak rozpoczyna się jesień

Ref: I wirujemy, wirujemy, wiuuuuu

I kołyszemy, kołyszemy, szuuuu

I zaplatamy babie lato w długą nić,

bo jesień wesoła ma być!

I zaplatamy babie lato w długą nić,

bo jesień wesoła ma być!

 1. Jabłuszko do jabłuszka, orzeszek do orzeszka,

gruszka do gruszki w sadzie pachnącym,

to jesień u nas już mieszka!

I jarzębina w parku szumiącym

To jesień u nas już mieszka!

Ref: I wirujemy, wirujemy…..

WIERSZ DO NAUKI:

 „Szara pogoda” – K. Datkun-Czerniak

Szara chmurka, obok druga,

pełne kropel dżdżu.

Deszczyk pada już od rana,

smutno, smutno mu.
Szare pole, lasy szare,
kiedy pada deszcz.

Szare niebo, łąki szare,

wszędzie szaro jest.

A tu pada, pada, pada

już przez cały dzień!

Oj, deszczyku, już wystarczy,

zmień pogodę – zmień!

Niech rozzłoci się słonecznie

Wszystko wkoło nas,

a szarości niech odpłyną.

Już słoneczka czas!

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

TYDZIEŃ I – To jestem ja.

 • Wakacyjne wspomnienia – swobodne rozmowy na temat sposobu spędzania wakacji.
 • Zorganizowanie kącika wakacyjnego, gromadzenie w kąciku pamiątek przywiezionych z wakacji. Zwrócenie uwagi na konieczność szanowania cudzej własności.
 • Ja wśród innych – rozmowa inspirowana wierszem I. Fabiszewskiej „To jestem ja”; tworzenie sytuacji edukacyjnych ułatwiających dzieciom poznawanie siebie,
  utrwalanie nazw części ciała, wzbogacanie słownictwa.
 • Zapoznanie z bohaterami pakietu: Olkiem i Adą.
 • Zapoznanie z regulaminem placu zabaw oraz z instrukcjami korzystania z poszczególnych urządzeń znajdujących się na placu zabaw.
 • Zapoznanie z salą zabaw – czytanie całościowe nazw kącików zainteresowań.
 • Moja wizytówka – zabawy z literami, stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wyzwalaniu pozytywnej motywacji do nauki czytania.
 • Ćwiczenie pamięci – łączenie w pary rysunków przedstawiających zajęcia przedszkolne z imionami dzieci.
 • Poznajemy nasze zmysły – różnicowanie i nazywanie cech rozpoznawanych za pomocą dotyku, smaku, węchu, słuchu i wzroku. Rozumienie i wyjaśnianie roli zmysłów w życiu człowieka.
 • Konstruowanie budowli z klocków. Wycinanie sylwet kwiatów, drzew, figur geometrycznych, ozdabianie ich kredkami.
 • Mój portret – przygotowanie do świadomego odbioru dzieł sztuki, rozwijanie sprawności manualnej.
 •  

TYDZIEŃ II– Moja grupa.

 • Nasze zasady – rozmowa inspirowana wierszem B. Szelągowskiej „Zasady przedszkolaka”; ustalanie zasad zachowania obowiązujących w przedszkolu oraz rozumienie konieczności ich przestrzegania, rozwijanie mowy komunikatywnej i uczenie się sztuki dyskutowania oraz argumentowania swoich wypowiedzi.
 • „Order grzeczności” – wykorzystanie techniki kolażu, kształtowanie umiejętności planowania i komponowania pracy.
 • Dzielenie nazw na sylaby, wyklaskiwanie i liczenie sylab, odnajdywanie nazw rozpoczynających się i kończących tą samą sylabą.
 • Różnicowanie prawej strony i lewej strony, przygotowanie do programowania: posługiwanie się umownymi znakami.
 • Co nam niesie wrzesień? – słuchanie wiersza E. Szelburg-Zarembiny „Wrzesień”; wzbogacanie wiadomości przyrodniczych, poznawanie charakterystycznych cech wrześniowej pogody, rozumienie konieczności dostosowywania ubioru do zmieniających się warunków atmosferycznych.
 • „Jak wyglądają moje koleżanki i moi koledzy z grupy?” – dostrzeganie różnic w wyglądzie ludzi, określanie ich charakterystycznych cech, rozwijanie sprawności manualnej.

TYDZIEŃ III– Moja droga do przedszkola.

 • Oglądanie katalogów i albumów tematycznych. Rozbudzanie zainteresowań motoryzacyjnych. Nazywanie i opisywanie wyglądu pojazdów.
 • Wycieczka na pobliskie skrzyżowanie – zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach; kształtowanie właściwych nawyków w zakresie prawidłowego, bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym.
 • Praca techniczna w zespołach – „Sygnalizatory dla pieszych, sygnalizatory dla pojazdów”.
 • Nauka piosenki „Każdy chciałby być kierowcą”.
 • Zabawa „Co oznaczają te znaki?” Utrwalanie znajomości wybranych znaków drogowych.
 • Koło – jak znaki nakazu i znaki zakazu; – zapoznanie z figurą geometryczną – kołem.
 • Na pomoc! – zabawy dramowe inspirowane wierszem I.R. Salach „Na pomoc”; poznawanie i utrwalanie znajomości numerów telefonów alarmowych.
 • Moje przedszkole na mapie – zapoznanie z mapą. Wypowiadanie się na temat swojej drogi do przedszkola i znajomości swojego adresu.

TYDZIEŃ IV– Idzie jesień… przez las, park.

 • Jesień na obrazach – oglądanie reprodukcji malarskich.
 • W poszukiwaniu jesieni – wycieczka w okolice przedszkola, obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i przyporządkowywanie ich do określonej pory roku.
 • Kasztanowe ludziki – zajęcia artystyczno-techniczne inspirowane wierszem T. Fiutowskiej „Kasztanowy świat”; rozwijanie umiejętności tworzenia różnych kompozycji przestrzennych.
 • Przygoda w parku – słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego „Liściobranie”; rozpoznawanie drzew po liściach i owocach, nazywanie gatunków drzew, liczenie obiektów i pokazywanie ich liczby na zbiorach zastępczych.
 • „Jesienne liczenie” – rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych, poznawanie ich podstawowych cech; poznawanie sposobów dokonywania pomiaru długości i szerokości przedmiotów, posługiwanie się w celowo stworzonych sytuacjach liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.
 • „Jesienny las” – rozwijanie umiejętności tworzenia konstrukcji przestrzennych.
 • Układanie i rozwiązywanie zagadek – rozwijanie logicznego myślenia.
 • Nauka piosenki „Niteczka do niteczki” – rozwijanie umiejętności wokalnych.
 • Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych, porannych – rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała.

POCZĄTKOWA NAUKA CZYTANIA I PISANIA

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi rozdzielanie ich na słowa (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie sylab ze słów
 • analiza i synteza sylabowa nazw obrazków
 • odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie).

 

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • układanie swojego imienia z liter, według wzoru, a potem – bez wzoru.

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).
 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
 • wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cyfr.

Uwaga Rodzice!

 • 06.09.2018 r. (czwartek)  godz. 1530 – zebranie informacyjne dla rodziców. Na zebranie zapraszam bez dzieci.
 • Bardzo proszę o dostosowywanie ubioru dzieci do panujących warunków atmosferycznych występujących w danym dniu (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu).

 

PIOSENKA DO NAUKI:

 1. Jedźmy dziś do domu dziadków – prosi Ada

Dziadek cudnie tak o ptakach opowiada.

Na wycieczkę – niespodziankę z nim pójdziemy,

a od babci pyszne lody dostaniemy.

 

Ref.: 

To jest Ada, a to Olek, siostra i brat.

Małe przedszkolaki, które odkrywają świat.

Z przyjaciółmi przygód mają wiele, co dnia

I wesoło uśmiechają się, o tak.

Z przyjaciółmi przygód mają wiele, co dnia

I wesoło uśmiechają się, o tak.

 

 1. Tata często na rowery dzieci bierze

Mówi, jak najlepiej jeździć na rowerze

Na wypadek, gdyby zranił ktoś kolana

Razem z nami jedzie lekarz, czyli mama.

Ref:
To jest Ada, a to Olek, siostra i brat….

 

WIERSZ  DO NAUKI:

„Światła sygnalizatora” – D. Gellner

 

Idą dzieci, idą dzieci,

a nad jezdnią sygnał świeci.

Mam czerwone wielkie oko,

buzię mam jak mak.

Gdy pokażę się nad jezdnią,

wołam do was tak –

Uwaga! Czerwone światło!

Stój! O wypadek łatwo.

Mam zielone piękne oko,

zielone jak liść –

gdy się zazielenię w górze,

to możecie iść.

Zielone światło, zielone!

Przechodźcie na drugą stronę.